Choose skin


ความเป็นมา

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้เห็นความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งระบบ e-learning
จะเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุน ซึ่งกำหนดอยู่ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาและได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาจารย์สามารถนำ e-learning มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอน และนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้น สำหรับการจัดทำการบันทึกวิดีโอการสอนนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สนับสนุนการเรียนการสอน เกิดเครือข่ายความรู้ และเน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่นศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจในการสนับสนุนนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีการศึกษาให้กับอาจารย์และนักศึกษา จึงได้จัดโครงการ การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยการบันทึกวิดีโอการสอนมาเป็นเครื่องมือให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลและเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

          เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนของนักศึกษา
          เพื่อเพิ่มจำนวนรายวิชาใน e-Learning ให้มากขึ้น